Agama Islam

Syah Waliyullah

Syah Waliyullah dilahirkan di Delhi pada
tanggal 21 Februari 1703 M. Ia mendapatkan
pendidikan dari orang tuanya, Syah Abd Rahim,
seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah.
Setelah dewasa, ia kemudian turut mengajar
di madrasah itu. Selanjutnya, ia pergi naik
haji dan selama satu tahun di Hejaz ia sempat
belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekkah
dan Madinah. Ia kembali ke Delhi pada tahun
1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama
sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis
buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya,
di antaranya buku Hujjatull?h Al-Bal³gah dan
Fuyun Al-Haramain.
Di antara penyebab yang membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat
Islam menurut pemikirannya adalah sebagai berikut. a. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan
menjadi sistem kerajaan.
b. Sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki
absolut.
c. Perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan
aliran dalam Islam.
d. Adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam.
Di zaman Syah Waliyullah, penerjemahan al-Qur’?n ke dalam bahasa asing
masih dianggap terlarang. Tetapi, ia melihat bahwa orang di India membaca
al-Qur’?n dengan tidak mengerti isinya. Pembacaan tanpa pengertian tak
besar faedahnya untuk kehidupan duniawi mereka. Ia melihat perlu al-Qur’?n
diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami orang awam. Bahasa yang
dipilihnya ialah bahasa Persia yang banyak dipakai di kalangan terpelajar Islam
India di ketika itu. Penerjemahan al-Qur’?n ke dalam bahasa Persia disempurnakan
Syah Waliyullah di tahun 1758. Terjemahan itu pada mulanya mendapat tantangan,
tetapi lambat laun dapat juga diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat telah
mau menerima terjemahan, putranya kemudian membuat terjemahan ke dalam
bahasa Urdu, bahasa yang lebih umum dipakai oleh masyarakat Islam India
daripada bahasa Persia. Syah Waliyullah

Baca juga :  Rukun dan Syarat Wakaf
Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close