Agama Islam

Ketentuan Sholat Jamak dan Qasar

Ketentuan Sholat Jamak dan Qasar

Sholat Jamak dan Qasar
Sholat Jamak dan Qasar

Sholat Jamak dan Qasar

Ketentuan Sholat Jamak

Sholat Jamak dan Qasar – £alat jama’ artinya £alat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya £alat jama’ menggabungkan dua £alat far«u dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. £alat jama’ boleh dilaksanakan pada waktu £alat yang pertama (jama’ taqd³m) maupun pada waktu £alat yang kedua (jama’ ta’kh³r). Hukum £alat jama’ adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim .

Sholat Jamak dan Qasar – “Dari Anas r.a., ia berkata : Apabila Nabi Muhammad saw. hendak menjama’ antara dua £alat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan £alat ¨uhur hingga awal waktu A¡ar, kemudian beliau menjama’ antara keduanya.” (H.R. Muslim)

1. £alat Jama’ Taqd³m.

£alat jama’ taqd³m adalah £alat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua £alat far«u dan dilaksanakan pada saat waktu £alat far«u yang pertama. Contoh, £alat ¨uhur dan £alat A¡ar dilaksanakan pada waktu ¨uhur, demikian juga £alat Magrib dan £alat Isya dilaksanakan pada waktu Magrib.

Baca juga :  Kisah Perang Badar

Sholat Jamak dan Qasar – Cara melaksanakan £alat jama’ taqdim adalah mendahulukan £alat far«u yang pertama lalu £alat yang kedua, berniat jama’ taqdim, dan mengerjakannya berturut-turut tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan £alat ¨uhur langsung melaksanakan £alat A¡ar begitu juga setelah melaksanakan £alat Magrib langsung melaksanakan £alat Isya. Tidak sulit, bukan?

2. £alat Jama’ Ta’kh³r

Sholat Jamak dan Qasar – £alat jama’ Ta’kh³r adalah £alat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua £alat far«u dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh, £alat ¨uhur dan £alat A¡ar dilaksanakan pada waktu £alat A¡ar, demikian juga £alat Magrib dan £alat Isya dilaksanakan pada waktu £alat Isya.

Dalam tata cara pelaksanaan £alat jama’ ta’kh³r tidak disyaratkan harus mendahulukan £alat pertama. Boleh mendahulukan £alat pertama baru melakukan £alat kedua atau sebaliknya. Jika kalian hendak melaksanakan £alat jama’ ta’kh³r, berniatlah akan mengerjakan kedua £alat far«u itu dengan cara dijama’. Pelaksanaan dua £alat far«u tersebut dilakukan secara berturut-turut tidak boleh diselingi perbuatan lain.

Baca juga :  Akibat dari Perilaku Kebohongan

Sholat Jamak dan Qasar – Setelah selesai melaksanakan £alat A¡ar langsung melaksanakan £alat ¨uhur begitu juga setelah melaksanakan £alat Isya langsung melaksanakan £alat Magrib. Atau sebaliknya, setelah selesai melaksanakan £alat ¨uhur langsung melaksanakan £alat A¡ar begitu juga setelah melaksanakan £alat Magrib langsung melaksanakan £alat Isya. Syarat melaksanakan £alat jama’ adalah sebagai berikut. 1. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. 3. Sakit atau dalam kesulitan. 4. ¢alat yang dijama’ £alat ad±an (tunai) bukan £alat qa«±’. 5. Berniat men-jama’ ketika takbiratul ikr±m.

Ketentuan £alat Qa£ar

£alat qa£ar adalah £alat far«u yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian £alat far«u yang boleh diqa£ar adalah £alat ¨uhur, A¡ar, dan Isya. Sedangkan £alat Magrib dan Subuh tidak boleh diqa£ar . Hukum £alat qa£ar adalah sunah sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. anNis±/4: 101 yang berbunyi:

“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqa£ar £alat(mu), jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. an-Nis±’/4: 101)

Baca juga :  Kisah : Penjual Susu yang Jujur

¢alat qa£ar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untukmaksiat. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurang nya 80,640 km lebih (perjalanan sehari semalam). 3. £alat yang diqa£ar adalah £alat ad±an (tunai), bukan £alat qa«±. 4. Berniat £alat qa£ar ketika takbiratul ihr±m. Cara melaksanakan £alat qa£ar adalah £alat dikerjakan yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat. Pelaksanaanya seperti melaksanakan £alat dua rakaat pada umumnya. Sangat mudah, bukan?

 

Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close