Agama Islam

Muhammad bin Abdul Wahab

Di Arabia timbul suatu aliran Wahabiyah,
yang mempunyai pengaruh pada pemikiran
pembaharuan di abad ke-19. Pencetusnya ialah
Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) yang
lahir di Uyainah, Nejd, Arab Saudi. Setelah
menyelesaikan pelajarannya di Madinah ia pergi
merantau ke Basrah dan tinggal di kota ini selama
empat tahun. Selanjutnya ia pindah ke Bagdad dan
di sini ia menikah dengan seorang wanita kaya.
Lima tahun kemudian, setelah istrinya meninggal
dunia, ia pindah ke Kurdistan, selanjutnya ke
Hamdan, dan ke Isfahan. Di Kota Isfahan, ia
sempat mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah
bertahun-tahun merantau, ia akhirnya kembali ke
tempat kelahirannya di Nejed. Muhammad bin Abdul Wahab
Pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abd Wahab untuk memperbaiki
kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik
seperti yang terdapat di Kerajaan Utsmani dan Kerajaan Mughal, tetapi sebagai
reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu.
Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang
semenjak abad ketiga belas memang tersebar luas di dunia Islam.

Baca juga :  Kedermawanan Nabi Muhammad saw. dan Para Sahabat

Soal tauhid memang merupakan ajaran paling dasar dalam Islam. Oleh
karena itu, tidak mengherankan kalau Muhammad bin Abd Wahhab memusatkan
perhatian pada soal ini. Ia berpendapat seperti berikut.
a. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah Swt., dan orang yang
menyembah selain Allah Swt. telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.
b. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya
karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Allah, tetapi dari syekh
atau wali dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik.
c. Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga
merupakan syirik.
d. Meminta syafa’at selain dari kepada Allah Swt. adalah juga syirik.
e. Bernazar kepada selain dari Allah Swt. juga syirik.
f. Memperoleh pengetahuan selain dari al-Qur’?n, hadis dan qias (analogi)
merupakan kekufuran.
g. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Swt. juga merupakan kekufuran.
h. Demikian pula menafsirkan al-Qur’?n dengan ta’w³l (interpretasi bebas)
adalah kufur.
Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abd Wahhab yang mempunyai pengaruh
pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 antara lain seperti
berikut.
a. Hanya al-Qur’?n dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran
Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber.
b. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
c. Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup.

Baca juga :  Hikmah Beriman kepada Allah Swt
Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close